• Efrat Zax

הנחיות הקורונה לבתי הספר- משרד החינוך

דגשים לשגרת בריאות בכל סוגי הפעילות החינוכית


 • חובת עטיית מסיכה: מכיתה א' ומעלה בזמן השיעור בכיתות, במרחבי הלימוד ובכל פעילות חינוכית במבנים או במרחבים סגורים, לרבות בזמן הסעה ובתחבורה ציבורית. ילדי גן פטורים מעטיית מסיכה. צוות הגן חייב לעטות מסיכה/מסיכה שקופה/משקף מגֵן בתוך מבנה הגן או בשטח סגור. חובת עטיית מסיכה אינה חלה במקרים המפורטים בהוראת מנהל משרד הבריאות, בין השאר:

 • תלמיד/איש צוות חינוכי שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי לעטות מסיכה או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האפשרות לעטות מסיכה.

 • בעת מתן הרצאה שיעור או צורך אחר בדיבור או בפנים גלויות, ניתן להוריד את המסיכה לזמן הפעילות בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק העולה על 2 מטר או כאשר קיימת מחיצה מפלסטיק קשיח מעל לגובה הראש לפחות בין האנשים ו/או התלמידים.

 • שטח פתוח: חלה חובת עטיית מסיכה בהתקהלות של מעל ל-50 אנשים בשטח פתוח.

 • אישור חריג לפטור ממסיכה: הורים המבקשים באופן חריג לפטור את ילדיהם מעטיית מסיכה, יעשו זאת בצירוף אישור כתוב וחתום על ידי רופא או גורם מטפל רלוונטי. אם לא יועבר לידי המוסד החינוכי מסמך רפואי המעיד על מגבלה רפואית של התלמיד, תחול עליו החובה לעטות מסיכה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 • הקפדה על הניקיון: ניקיון מרחבי הפעילות והיגיינה אישית של תלמידים ואנשי צוות.

 • שמירת מרחק: שמירה על מרחק זה מזה בשיעורים ובהפסקות ככל האפשר.

 • אוורור: מוצע שצוות המוסד ידאג לאוורר את מקום הפעילות בדרך של פתיחת חלונות הכיתה במגבלות הבטיחות על פי חוזר מנכ''ל, ככל האפשר בשני כיווני אוויר שונים (דלת וחלון), פעמיים לפחות בכל שיעור ובמשך כל זמן ההפסקה. מוצע להימנע במידת האפשר מלמידה בחללים סגורים ללא חלונות כגון מרחב מוגן קרקעי או מקלט.

 • לפרטים מלאים ראו אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה.


​​במשך שנת הלימודים ננקטים כל המאמצים לניטור ולבידוד התחלואה:

 • מגן חינוך: בדיקת סקר (איגום מטושים) לאיתור יזום של תחלואה עבור כל באי בית הספר (תלמידים, מורים ואנשי צוות) שאישרו את השתתפותם בבדיקה. הרחבה בדף טפסים לבדיקות דיגום.

 • בדיקות דיגום מידיות: במקרה של אירוע חריג/מורכב (התפרצות) במוסד, יש אפשרות שתתקבל החלטה במשרד הבריאות על ביצוע בדיקות דיגום לצוותי החינוך ולתלמידים באופן מידי, כדי לעצור את שרשרת ההדבקה. לצורך ביצוע הדיגום המידי נדרש אישור הורים. הרחבה בדף טפסים לבדיקות דיגום.

 • בדיקות קורונה במוסד החינוכי על ידי נאמן קורונה: הבדיקה באישור ההורים שתתבצע על ידי נאמן קורונה בית ספרי היא בדיקה מוסדית, ותוצאותיה יעברו למשרד הבריאות. לטופס ההסכמה להורים.

 • מאמץ הסברתי-לאומי לחיסון: חיסון בני נוער בגילי 18-12 וחיסון ילדים בגילי 11-5. לדף התחסנות במוסד החינוכי.

התקהלויות (אירועים, הופעות או אסיפות) התקהלות בתוך המוסד החינוכי

 • בשטח פתוח ניתן לקיים התקהלות ללא הגבלת משתתפים (צוות חינוכי, הורים ותלמידים וכו'), בתנאי שאין מדובר בתפילה או באירוע (ובכלל זה הופעה, אירוע תרבות או אירוע ספורט) ובהתאם לכללי הכניסה למוסד החינוכי כמפורט לעיל.

 • עטיית מסיכה - חלה חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 50 אנשים בשטח פתוח.

 • במבנה ניתן לקיים התקהלות של עד 50 משתתפים (צוות חינוכי, הורים ותלמידים וכו') בהתאם לכללי הכניסה למוסד החינוכי כמפורט לעיל.

 • התקהלות במבנה או באולם מעל 50 ועד 600 משתתפים מותרת תחת כללי "התו הירוק" או הצגת בדיקת קורונה מידית שלילית תוך 24 שעות, שבוצעה באחת מתחנות הבדיקה המוכרות על ידי משרד הבריאות של כל המשתתפים, לרבות תלמידים.

 • פטורים מבדיקה: ילדים מתחת לגיל 3 וכן ילדים עד גיל 12 ו-3 חודשים בעלי תעודת נכה מביטוח לאומי.

 • בשטח פתוח: ניתן יהיה לקיים אירועי ספורט עד 100 משתתפים (צוות חינוכי, הורים, תלמידים קהל צופים וכו') בהתאם לכללי הכניסה למוסד החינוכי כמפורט לעיל, החלים על כל משתתף (בכלל זה "תו ירוק" או בדיקה למי שהוא לא תלמיד המוסד). עטיית מסיכה: חלה חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 50 אנשים בשטח פתוח.

 • במבנה או באולם ספורט: ניתן לקיים אירוע ספורט עד 50 משתתפים (צוות חינוכי, הורים, תלמידים, קהל צופים וכו') בהתאם לכללי הכניסה למוסד החינוכי כמפורט לעיל, ובכלל זה "תו ירוק" או בדיקה למי שהוא לא תלמיד המוסד. ניתן לקיים אירוע ספורט מעל 50 ועד 1,000 משתתפים (צוות חינוכי, הורים, תלמידים, קהל צופים וכו') ובלבד שהאירוע מתקיים במקומות מסומנים לפי כללי ה"תו הירוק" שיחולו גם על התלמידים.

אירועי ספורט ותחרויות מחוץ למוסד החינוכי יתקיימו על פי התקנות החלות על כלל הציבור:


 • בשטח פתוח: ניתן לקיים אירועי ספורט עד 100 משתתפים, כשהצופים (כלומר תלמידים שאינם מתחרים, הורים, אנשי צוות חינוכי להוציא מי שמאמן את התלמידים שמשתתפים בתחרות) צופים בהושבה בלבד - ללא חובת "תו ירוק". ניתן לקיים אירוע ספורט מעל 100 משתתפים בהתאם לכללי "התו הירוק". עטיית מסיכה - חלה חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל 50 אנשים בשטח פתוח.

 • במבנה או באולם ספורט: ניתן לקיים אירוע ספורט עד 50 משתתפים, כשהצופים (כלומר תלמידים שאינם מתחרים, הורים או אנשי צוות חינוכי להוציא מי שמאמן את התלמידים שמשתתפים בתחרות) צופים בהושבה בלבד - ללא "תו ירוק". אירוע ספורט מעל 50 ועד 100 משתתפים - לפי כללי "התו הירוק". ניתן לקיים אירוע ספורט עד 1,000 משתתפים ובלבד שהקהל ישב במקומות מסומנים לפי כללי "התו הירוק".

טיולים ופעילות חוץ במסגרת תוכנית הלימודים

 • מוסד חינוכי שפעילותו מותרת יכול לקיים טיול כולל לינה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל טיולים. המסגרות הרשאיות לקיים טיולים הן כיתות גן-י"ב.

 • בעלי התפקידים יהיו מתוך הסגל החינוכי הקבוע של אותה הקבוצה הקבועה והמלווים כפי הנדרש בחוזר מנכ"ל טיולים ובאישור הטיול.

 • יש להנחות ולתדרך את כל משתתפי הטיול (תלמידים, מורים, מלווים מקצועיים, הורים מלווים ומפעיל חיצוני) בכללי הבריאות ולפקח על כך שהם מיושמים מהמועד שבו מתכנסים ונערכים ליציאה לטיול, במהלך הטיול ועד לסיומו.

 • כל משתתף בטיול שאינו תלמיד מחויב להציג לאחראי הטיול אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית ומזוהה שבוצעה במהלך 24 שעות שקדמו להצגתה. אנשי הצוות החינוכי והעובדים הקבועים במוסד החינוכי המצטרפים לטיול שאין ברשותם "תו ירוק" נדרשים להציג לאחראי הטיול אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית ומזוהה שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו ליציאה לטיול.

 • התקהלות: אחראי הטיול יוודא כי לא מתקיימות במהלך הטיול התכנסות מאורגנת שעולה על הקבוע בתקנות הגבלת פעילות. יובהר כי אין באמור כדי למנוע מההתנהלות הרגילה והשוטפת של מהלך הטיול ובכל אתר שבו מבקרים יש לנהוג על פי הנחיות משרד הבריאות שחלות על האתר.

 • לפרטים המלאים ראו מתווה טיולים ופעילות חוץ פורמלית.

עדכון מדיניות הבידוד והבדיקות עדכון מדיניות הבידוד והבדיקות בכפוף להנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות – דף בידוד

כללי כניסה למוסד החינוכי

​אנשי הצוות החינוכי והעובדים הקבועים במוסד החינוכי אנשי הצוות החינוכי יציגו למנהל/ת או למי מטעמם את אחד מהאישורים הבאים בצירוף תעודה מזהה.

 • אישור "תו ירוק". עובד/איש צוות חינוכי אשר פג תוקף התו הירוק שלו יידרש להציג בדיקה שלילית כל 84 שעות כמפורט בסעיף הבא..

 • אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה (אנטיגן) באחת מתחנת הבדיקה המורשות ע''י משרד הבריאות (לא ביתית) שבוצעה במהלך 84 השעות שקדמו להצגתה.

 • אישור מאת הגורם המחסן המעיד על כך שקיבל מנת חיסון שלישית נגד nCoV.

 • אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד, במסגרת תוכנית "מגן חינוך".

 • אדם מנוע חיסון (אדם שהציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת חולים למנהל/ת המוסד או למי מטעמם) יציג אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה בשיטת PCR שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד.

כניסת אנשים שאינם תלמידים או עובדי המוסד החינוכי

 • כל אדם שאינו תלמיד (לרבות הורה או אחראי על קטין) לא יוכל להיכנס למוסד החינוכי אלא אם כן הציג למאבטח/ת בבית הספר או לסייע/ת בגן אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מידית ומזוהה (שבוצעה באחת מתחנות הבדיקה המאושרות על ידי משרד הבריאות) במהלך 24 שעות שקדמו להצגתה, בצירוף תעודה מזהה.

 • הורים/אחראים על ילדי גן או חטיבה צעירה: יורשו להיכנס למתחם הגן לטובת ליווי ילדיהם בלבד עד לפתח או חצר הגן ללא חובת הצגת "תו ירוק" או בדיקה שלילית (חל איסור כניסה לתוך מבנה או חלל סגור).

 • הורים לתלמידים החווים קושי מיוחד כדוגמת קושי רגשי, נפשי או בריאותי שלא ניתן לטפל בו מרחוק, יורשו להיכנס למוסד החינוכי לאחר קבלת אישור מנהל/ת המוסד או מי מטעמם גם במקרה שאין ברשות ההורה או האחראי תו ירוק או בדיקה שלילית תוך 24 שעות. יש לוודא שלא יימצא בחדר התלמידים יותר מהורה או אחראי/ת אחד.


2 צפיות0 תגובות